Váš košík obsahuje
0 položek
o celkové hodnotě
0,- 

Obchodní podmínky

28.08.2019
Koupelny-online - Obchodní podmínky. Pro uzavření kupní smlouvy, mezi kupujícím a prodejcem.


Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru

www.koupelny-online.cz
 
 
OBSAH:     I úvodní ustanovení


II uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

A. objednávka zboží

B. dodávka zboží, přechod vlastnického práva
                a nebezpečí škody na zboží


III práva a povinnosti smluvních stran


IV odpovědnost prodávajícího za vady, reklamace vadného zboží

            A.odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

B.odpovědnost za vady záruční
           
C.reklamace vad zboží

V ochranna osobních údajů


VI závěrečná ustanovení

 
 
článek I
úvodní ustanovení
  

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.koupelny-online.cz mezi prodávajícím společnosti Sylva Theuerová, Opavská 124, Kravaře 747 21, IČ:87028280  a kupujícím-spotřebitelem.


2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu Kravaře, IČ: 87028280, místo podnikání (adresa provozovny prodávajícího) Kravaře, Opavská 124, 747 21. Podnikatelská činnost prodávajícího podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.


3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.


4. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.


5. Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.


6. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.koupelny-online.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.


7. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu-spotřebiteli zboží specifikované v objednávce a kupující-spotřebitel se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.


8. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli.


9. Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.


10. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru.


11. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.


12. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění, nebo do vyprodání zásob.

 
článek II

uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

  

A. objednávka zboží

 

1. Kupující-spotřebitel, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „Cena s DPH“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.


3. Odesláním objednávky kupující-spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující-spotřebitel je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.


4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.


5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu-spotřebiteli objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).


6. Kupující-spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu-spotřebiteli. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.


7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.


B. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží


1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději následující pracovní den po doručení objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.


3. Kupujícímu-spotřebiteli, který platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá prodávající zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.


4. Kupující je povinen objednané zboží převzít.


5. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.


6. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.


7. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu

a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,

b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

 

8. Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, a to na účet prodávajícího: 2900080746/2010 Fio banka, a.s., platí pro všechny provozované servery. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou, nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné, nebo přepravné.


9. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.


10. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu, dodací list, případně záruční list, návod k obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží výrobcem.


11. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list při jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu, nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.


článek III
práva a povinnosti smluvních stran

 
1. Bylo – li kupujícímu-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující-spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího-spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.


2. Kupující-spotřebitel je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat elektronickou poštou, nebo poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP. Kupující-spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.


3. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.


4. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující-spotřebitel povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.


5. Kupující-spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.


6. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu a náklady vynaložené na dodání zboží kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebiteli. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.


7. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem dobropis a tento zašle kupujícímu-spotřebiteli k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího a to do 14 dnů od vystavení dobropisu.


8. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím-spotřebitelem, nebo uplynutím doby platnosti objednávky a nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 6 těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.


článek IV

odpovědnost prodávajícího za vady, reklamace vadného zboží

  

A. odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou


1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže

a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,

b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
c) je dodáno v odpovídajícím množství,
d) má odpovídající míry nebo hmotnost a

e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.


2. Má-li zboží při převzetí kupujícím-spotřebitelem vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující-spotřebitel právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující-spotřebitel právo

a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná

b) na přiměřenou slevu z věci nebo
c) od smlouvy odstoupit.


3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


B. Odpovědnost za vady záruční


1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.


2. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.


3. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

4. Kupujícímu-spotřebiteli činí záruční doba na zboží minimálně 24měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu.


5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující-spotřebitel objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.


6. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se prodlužuje o dobu opravy - výměny.


7. Záruka se nevztahuje na

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě,


8. Záruční list předává prodávající kupujícímu-spotřebiteli spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej prodejnídoklad, nebo dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby.


9. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující-spotřebitel právo na:

a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
b) výměnu zboží nebo jeho součásti

a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,

c) přiměřenou slevu


10. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující-spotřebitel právo na:

a) výměnu věci nebo
b) odstoupení od kupní smlouvy.
 
C. reklamace vad zboží
 

1. Kupující-spotřebitel je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.

 

2. Je-li v záručním listě uvedeno, že opravu zboží provádí autorizovaný servis výrobce, který je v témže místě jako prodávající nebo který se nachází v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu v autorizovaném servisu výrobce.


3. Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat

a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo na adresu autorizovaného servisu výrobce uvedenou v záručním listu, je-li určen k provedení záruční opravy

b) osobně v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.

 

4. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4 těchto VSP).


5. Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží.


6. Kupující-spotřebitel je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit - doručit v odpovídajícím obalu a zabránit případnému poškození přepravou a manipulaci. Nejlépe v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství, součástí a souvisejících dokladů.


7. Kupující je povinen při reklamaci předložit záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list.


8. Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou.


9. Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.


10. Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).


11. Je – li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.


12. Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.


13. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.


14. Povahu a odůvodněnost reklamované vady vždy posuzuje autorizovaný servis výrobce, a to i tehdy, je-li vada reklamována u prodávajícího.


15. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce.


Článek V

ochrana osobních údajů
  

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.


2. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.


3. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.


Článek VI

závěrečná ustanovení
  

1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím-spotřebitelem.


2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Jak nakoupit
Platba a dodání zboží

 
 
 

KATEGORIE
Nejprodávanější

Šroubovací panty pro WC sedátko ANITA SoftClose

Nerezové šroubovací panty pro WC sedátko ANITA.
 
Kód: 1703-HS05
Cena s DPH: 198,- 

Dorazy WC sedátka kompletní sada

Náhradní dorazy pro WC sedátko
 
Kód: DORAZY/BILA
Cena s DPH: 69,- 

Náhradní mosazný pant 1ks

Úchyt - pant WC sedátka. Náhradní díl pro WC sedátka.
 
Kód: PANT/MOSAZ
Cena s DPH: 198,- 

Šablona elektronického bidetu USPA

Šablona elektronické bidetové sedátka USPA 6210Cx, 6235Cx, 6035Cx. Pro kontrolu rozměrů a tvaru - kompatibilního...
 
Kód: sablona
Cena s DPH: 1,- 
Platební metody
Naši partneři
Akční nabídka
Mohlo by vás zajímat
Kontakt: (+420) 774 437 550, 558 843 590, info@koupelny-online.cz

Koupelny-online.cz - koupelny, sanitární technika a topení. Prodáváme vodovodní baterie, umyvadla, WC mísy, vany, sprchové kouty, umyvadla, WC mísy, klozety, sprchové vaničky, sprchové nerezové kanálky, koupelnový nábytek, koupelnové doplňky, kotle, ohřívače vody, radiátory, Laufen, Jika a další sanitární techniku pro Vaše koupelny a domácnosti.statistics NetDirect